תקנון מבצע "קלאסיק דורס 2020"

תקנון זה נועד להסדיר את כללי מבצע "קלאסיק דורס 2020" (להלן: המבצע) המוגדר כדלקמן:

 1. המבצע מיועד ללקוחות סופיים בלבד (להלן: הלקוח), אשר רכשו דלת אחת או יותר בחברת קלאסיק דורס (להלן: החברה), ובלבד שכבר בוצעה אספקה והתקנה בביתם.
 2. פרטי ההטבה – הזוכה שיוגרל מבין המשתתפים יקבל מהחברה החזר כספי של 50% מסך התשלום שביצע בגין רכישת הדלתות.
 3. המיקום בו חל המבצע: אולם התצוגה של החברה או במשרדים של נציגי החברה.
 4. תקופת המבצע – המבצע תקף לגבי לקוחות אשר ביצעו את רכישת הדלת/ות (להלן: הדלתות) בחברה החל מתאריך 01.01.2020 ויסתיים ביום 30.10.2020, ובלבד שגם שילמו את מלוא התמורה בגין הדלתות בתוך תקופת המבצע.
 5. לקוח המעוניין להשתתף במבצע, נדרש לצלם תמונה ו/או סרטון קצר שלא יעלה על 30 שניות, ולהעלות אותו לפייסבוק ו/או לאינסטגרם הפרטי שלו. כמו כן בפוסט של התמונה ו/או סרטון זה, הלקוח נדרש לתייג את דף הפייסבוק של חברת קלאסיק דורס (להלן כתובת דף הפייסבוק https://www.facebook.com/classicdoors.inandoutdoors/), ולהשאיר אותו מפורסם ברציפות בפייסבוק ו/או באינסטגרם שלו כולל התיוג, לפחות עד פרסום הזוכה.
 6. התמונה ו/או הסרטון חייבים לכלול צילום ברור של הדלת/ות המותקנות בביתו.
 7. ההגרלה תיערך כחוק במשרדו רואה החשבון אלי אספן ובפיקוחו בתאריך 15.11.2020.
 8. ההטבה אינה כוללת החזר כספי בגין הובלה והרכבה, פירוק משקופים ו\או תוספות אחרות.
 9. ביצוע רכישה על ידי הלקוח כוללת חתימה על הסכם הזמנה, ותשלום לחברה כמסוכם בהסכם ההזמנה. למען הסר ספק, כתנאי להשתתפות במבצע, על הלקוח לחתום על הזמנה ולהעביר את מלוא התשלום בגינה וזאת אך ורק במסגרת תקופת המבצע. חתימה על הזמנה ו/או תשלום שלא בתקופת המבצע, לא יאפשרו השתתפות במבצע.
 10. כל לקוח רשאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד, גם אם בוצעו על ידו מספר הזמנות בשלבים שונים.
 11. הטבה זו אינה ניתנת להחלפה או להמרה בהטבה אחרת.
 12. ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.  עורכת המבצע הינה קלאסיק דור (א.ל.י) בע"מ, ח.פ. 515711182 (להלן: "החברה" או "קלאסיק דורס") מרח' האורזים 4 נתניה. טל: 09-7607750.
 13. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  החברה שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק את החלטתה.
 14. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.
 15. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
 16. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ככל שעשתה כן, לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.
 17. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.
 18. בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

ט.ל.ח.

אל תהססו ליצור קשר עוד היום

09-7607-750